Skip to content

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům ukládaným a zpracovávaným společnostmi a dalšími organizacemi (tzv. správci osobních údajů).

To zaprvé zahrnuje potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávany. Pokud ano, můžete žádat kopii takových dat. Ale nejen to. Navíc máte také právo na další podrobnosti jako jsou účely zpracovávání, příjemci, kterým jsou data poskytovány, a délka uložení.

Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na náš článek o Vašich právech podle GDPR (EN).

Jak využiju svá práva?

#

GDPR nestanovuje žádné podmínky týkající se toh, jak podáte svou žádost. To znamená, že v podstatě by mohlo stačit napsat neformální dopis a poslat ho správci. Teoreticky by mohl stačit i telefonát.

Nicméně ve většině případě byste měli použít psanou formu, i kdyby jen pro případ, abyste byli schopní později dokázat, že jste žádost skutečně podali. A ikdyž byste mohli neformálně uvést, že byste rádi získali přístup k Vašim osobním údajům, doporučujeme raději formální žádost odkazující na konkrétní právní úpravu. To zajistí, že se správce nebude moci vyvléknout ze své odpovědnosti.

Co musí takový dopis obsahovat?

#

Nemějte obavy, nemusíte takový dopis psát sami. Připravili jsme pro Vás vzorový dopis, který můžete zkopírovat a přizpůsobit pro Vaše potřeby.

Zde je náš vzorový dopis pro žádost o přístup podle článku 15 GDPR. Pasáže v [hranatých závorkách] jsou volitelné; můžete se rozhodnout, zda je chcete použít. Ale stále je potřeba abyste vyplnili údaje ve složených závorkách.

Dobrý den,

tímto žádám o přístup k osobním údajům podle článku 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prosím potvrďte, zda zpracováváte či nezpracováváte osobní údaje (jak jsou definovány v čl. 4, odst. 1 a 2 GDPR), které se týkají mé osoby.

V případě, že ano, v souladu s čl. 15, odst. 3, prosím o poskytnutí kopie všech osobních údajů týkajících se mé osoby, které zpracováváte včetně jakýchkoliv pseudonymizovaných dat o mé osobě podle článku 4, odst. 5 GDPR. Dále žádám o přístup k následujícím informacím podle článku 15, odst. 1 GDPR:
1. účely zpracování;
2. kategorie dotčených osobních údajů;
3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
6. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpoklá­daných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud předáváte mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, žádám být informován o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se vztahují k předávání.

[Prosím o zpřístupnění dat o mé osobě, které jsem Vám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu v souladu s článkem 20, odst. 1 GDPR.]

Moje žádost explicitně zahrnuje jakékoliv další služby a společnosti, pro něž jste správcem podle článku 4, odst. 7 GDPR.

Podle článku 12, odst. 3 GDPR, máte povinnost mi poskytnout vyžadované informace bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Podle článku 15, odst. 3 GDPR máte povinnost odpovědět na tuto žádost bezplatně.

Přikládám následující informace nezbytné k identifikování mé osoby:
Zde zadejte své identifikační údaje. Často se jedná o informace jako vaše jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa atd.

Pokud neodpovíte na moji žádost ve stanovené lhůtě, vyhrazuji si právo učinit právní kroky a podat stížnost k odpovídajícímu kontrolnímu orgánu.

Předem děkuji.

S pozdravem,

Zde zadejte své jméno.

Abychom to ulehčili, můžete si stáhnout dopis a použít ho přímo ve Vašem preferovaném textovém editoru. Můžete si vybrat z následujících vzorů:

S těmito vzory můžete libovolně nakládat. Publikujeme je pod Licencí CC0. Vzory pro LibreOffice a Word jsou založené na tomto vzoru pro LibreOffice.

Komu mám poslat dopis?

#

Dopis pošlete přímo správci osobních údajů. Pokud daná společnost má pověřence pro správu osobních údajů, doporučujeme poslat dopis přímo této osobě. Pověřenci pro správu osobních údajů jsou nejen speciálně vyškoleni, ale také jsou povinnováni důvěrně nakládat s Vaší žádostí.

Konktatní údaje na společnosti a další organizace můžete najít na jejich webových stránkách v podmínkách zpracování osobních údajů nebo v podmínkách použití. S tímto Vám chceme také pomoci. Proto spravujemee databázi společností, která už obsahuje odpovídající kontaktní údaje mnoha společností pro žádosti týkající se soukromí.

Neexistuje jednodušší způsob?

#

Myšlenkou Datenanfragen.de je co nejvíce Vám zjednodušit uplatňování Vašich práv týkající se ochrany osobních údajů. Proto jsme vytvořili Generátor, pomocí kterého můžete vytvářet žádosti automaticky. Prosím, zkuste ho.


Úpravy:

Od původní publikace tohoto vzorového dopisu jsme udělali následující změny:

  • 18. dubna 2020: Vysvětlení, že ‘osobní údaje’ zahrnuje pseudonymizovaná data a doplnění explicitní žádost o ně. Zmínka anonymizovaných dat a žádost o informování o nich. A také vyžádání lehce srozumitelného vysvětlení používaných způsobů zpracování osobních údajů. Více konzistentní styl napříč všemi vzory (EN). (Děkujeme, Andreasi!)
  • 4. července 2021: Explicitní uvedení, že žádost požaduje také kopii údajů podle článku 15, odst. 3 GDPR.
napsal Benjamin Altpeter
dne
licencováno pod: CC0 1.0 Univerzální Potvrzení o statusu volného díla