Skip to content

Pokud osobní údaje, které o Vás společnosti nebo jiné organizace (tzv. správci osobních údajů) ukládají, nejsou už nezbytné pro svůj původní účel, máte podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) “právo být zapomenut”. To znamená, že můžete požádat správce o vymazání takových dat.

Pokud správce předal Vaše data jiným společnostem, má také povinnost je informovat o Vaší žádosti o výmaz.

Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na náš článek o Vašich právech podle GDPR (EN).

Jak využiju svá práva?

#

GDPR nestanovuje žádné podmínky týkající se toh, jak podáte svou žádost. To znamená, že v podstatě by mohlo stačit napsat neformální dopis a poslat ho správci. Teoreticky by mohl stačit i telefonát.

Nicméně ve většině případě byste měli použít psanou formu, i kdyby jen pro případ, abyste byli schopní později dokázat, že jste žádost skutečně podali. A ikdyž byste mohli neformálně uvést, že byste rádi získali přístup k Vašim osobním údajům, doporučujeme raději formální žádost odkazující na konkrétní právní úpravu. To zajistí, že se správce nebude moci vyvléknout ze své odpovědnosti.

Co musí takový dopis obsahovat?

#

Nemějte obavy, nemusíte takový dopis psát sami. Připravili jsme pro Vás vzorový dopis, který můžete zkopírovat a přizpůsobit pro Vaše potřeby.

Zde je náš vzorový dopis pro žádost o výmaz podle článku 17 GDPR. Ale stále je potřeba abyste vyplnili údaje ve složených závorkách. Můžete se rozhodnout, zda chcete vymazat všechna data týkající se Vaší osoby nebo jenom některá. V závislosti na Vaší volbě vyberte jednu z částí v [hranatých závorkách].

Dobrý den,

tímto žádám o vymazání osobních údajů týkající se mé osoby bez zbytečného odkladu podle článku 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

[Prosím o vymazání všech osobních údajů týkajících se mé osoby, jak jsou definovány v článku 4, odst. 1 GDPR.]

[Prosím o vymazání následujících osobních údajů týkajících se mé osoby:
Zde zadejte data, která mají být odstraněna.]

Jsem toho názoru, že jsou naplněny požadavky definované v článku 17, odst. 1 GDPR. A tedy nelze uplatnit výjimku podle článku 17, odst. 3 GDPR, neboť nejsem veřejně činnou osobou.

Pokud jsem souhlasil se zpracováním osobních údajů, tímto odvolávám souhlas se zpracováním.

[Kromě toho vznáším námitku ke zpracování osobních údajů týkajících se mé osoby (což zahrnuje profilování), podle článku 21, odst. 1 GDPR. Zde svou námitku zdůvodněte. Žádám, abyste omezili zpracování údajů týkajících se mé osoby do ověření, zda Vaše legitimní zájmy mají přednost před mými zájmy podle čl. 18, odst. 1, bodu d) GDPR.]

Pokud jste výše zmíněné údaje zveřejnili, jste povinni podle článku 17, odst. 2 GDPR učinit všechny opodstatněné kroky k informování ostatních správců osobních údajů, včetně provozovatelů vyhledávačů, kteří zpracovávají osobní údaje uvedené výše, že žádám o vymazání všech odkazů, kopií nebo replikací. To se týká nejen přesných kopií zmíněných údajů, ale také těch, ze kterých mohou být odvozeny informace obsažené v údajích.

V případě, že jste sdělili dotčené osobní údaje třetí straně, máte povinnost sdělit moji žádost o výmaz dotčených osobních údajů, jakož i jakékoliv reference na ně, každému příjemci, jak uvádí článek 19 GDPR. Prosím o informování mě o těchto příjemcích.

Pokud nesouhlasíte s žádostí o výmaz, máte povinnost mi podat vysvětlení.

Moje žádost explicitně zahrnuje jakékoliv další služby a společnosti, pro které jste správcem osobních údajů podle článku 4, odst. 7 GDPR.

Jak je stanoveno v článku 12, odst. 3 GDPR, máte povinnost mi potvrdit výmaz bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Přikládám následující informace nezbytné k identifikování mé osoby:
Zde zadejte své identifikační údaje. Často se jedná o informace jako vaše jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa atd.

Pokud neodpovíte na moji žádost ve stanovené lhůtě, vyhrazuji si právo učinit právní kroky a podat stížnost k odpovídajícímu kontrolnímu orgánu.

Předem děkuji.

S pozdravem,

Zde zadejte své jméno.

Abychom to ulehčili, můžete si stáhnout dopis a použít ho přímo ve Vašem preferovaném textovém editoru. Můžete si vybrat z následujících vzorů:

S těmito vzory můžete libovolně nakládat. Publikujeme je pod Licencí CC0. Vzory pro LibreOffice a Word jsou založené na tomto vzoru pro LibreOffice.

Komu mám poslat dopis?

#

Dopis pošlete přímo správci osobních údajů. Pokud daná společnost má pověřence pro správu osobních údajů, doporučujeme poslat dopis přímo této osobě. Pověřenci pro správu osobních údajů jsou nejen speciálně vyškoleni, ale také jsou povinnováni důvěrně nakládat s Vaší žádostí.

Konktatní údaje na společnosti a další organizace můžete najít na jejich webových stránkách v podmínkách zpracování osobních údajů nebo v podmínkách použití. S tímto Vám chceme také pomoci. Proto spravujemee databázi společností, která už obsahuje odpovídající kontaktní údaje mnoha společností pro žádosti týkající se soukromí.

Neexistuje jednodušší způsob?

#

Myšlenkou Datenanfragen.de je co nejvíce Vám zjednodušit uplatňování Vašich práv týkající se ochrany osobních údajů. Proto jsme vytvořili Generátor, pomocí kterého můžete vytvářet žádosti automaticky. Prosím, zkuste ho.


Úpravy:

Od původní publikace tohoto vzorového dopisu jsme udělali následující změny:

  • 18. dubna 2020: Přidání zmínky o tom, že výjimku podle čl. 17, odst. 3 GDPR nelze uplatnit. (Důkazní břemeno leží na správci.) Vyjasnění, že odvolání souhlasu platí na celý proces. Použití práva na omezení zpracování (čl. 18, odst. 1, d) GDPR) pro dobu trvání nejasností v případě, že správce se odvolá proti naší námitce. Použití informační povinnosti vyplývající z čl. 17, odst. 2 GDPR. Více konzistentní styl napříč všemi vzory (EN). (Děkujeme, Andreasi!)
napsal Benjamin Altpeter
dne
licencováno pod: CC0 1.0 Univerzální Potvrzení o statusu volného díla